Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2
Написано от Administrator
Вторник, 16 Ноември 2021 16:42
Печат
"Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ "Нови пазар - Каспичан".
Документите са публикуване на сайта на ИСУН 2020 на следния интернет адрес: