ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"
Написано от Administrator
Понеделник, 12 Октомври 2020 00:00
Печат

 

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"

Днес 12.10.2020г., председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Иван Ганчев и Ирина Симеонова Христова, представляващ бенефициента „ИРА 86” ЕООД, подписаха Договор с ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BGRDNP001-19.332-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат „ИРА 86” ЕООД с наименование: „Модернизация на земеделското стопанство на ИРА 86 ЕООД” по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан".

Проектното предложение е на стойност 124 799.56 лв.

Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 74879.74 лв.

Интензитетът на помощта е в размер на 60%

Предвижда се закупуване на селскостопанска техника – телескопичен товарач.

 

Последно променен на Вторник, 13 Октомври 2020 10:27