• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Публичност

СНЦ МИГ „Нови пазар-Каспичан“ подписа Споразумение № РД 50-150/21.10.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Нови пазар и Каспичан за  прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии  „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е в размер до 2 933 745,00 лева, предоставен от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, от които:
2 640 370,50 лв. финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
293 374,50 лв. съфинансирани от бюджета на Република България.
Успешната реализация на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Нови пазар и Каспичан ще окаже положително влияние в развитието на общата територия, както и в решаването на конкретни проблеми на целевите групи, предмет на въздействие чрез инструментариума на Стратегията за ВОМР. В резултат на изпълнението на заложените цели ще бъдат финансирани проекти на бизнеса, неправителствения сектор и публичните власти, които се вписват в приоритетите, заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Нови пазар-Каспичан“.
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „
Осигуряване на добри условия за живот и заетост на територията на МИГ на основата на ефективно и интегрирано развитие на туризма, аграрния сектор, неземеделския бизнес и съпътстващата публична инфраструктура и услуги“ ще бъде постигната с реализацията на следните приоритети:
Приоритет 1:
Обособяване на специфичен за територията туристически продукт чрез развитие и популяризиране на местното историческо наследство (предложение „Урок по история на България“). Приоритетът е насочен към задоволяване на идентифицираните потребности на населението от обновяването на селата и подобряване на условията за живот.
Приоритет 2:
Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност. Приоритетът е насочен към подкрепа за развитие на аграрния сектор, преработката на селскостопанската продукция и неземеделския бизнес.
Изпълнението на проекти по мерките заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ще доведе до интегрирано териториално развитие на населените места на територията на МИГ „Нови пазар-Каспичан“.

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения