• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Стратегия

Идикативен график за 2024г.

Идикативен график за 2023г.

Индикативен график за 2022г. (приет на 16.11.2021г)

Стратегия за ВОМР на МИГ "Нови пазар - Каспичан" 2016-2020, анекс 20.10.2021г.

Анекс към споразумение за изпълнението на Стратегия за ВОМР РД50-150/20.10.2021г.

Резюме на Стратегията

Бюджет на ВОМР

Индикативен график 2020 (приет на 21.02.2020г.)

Индикативен график 2019(актуализиран на 27.09.2019г.)

Индикативен график 2019(актуализиран на 11.03.2019г.)

Индикативен график 2019(актуализиран на 04.01.2019г.)

Индикативен график 2018(актуализиран на 18.12.2018г.)

Индикативен график 2018(актуализиран на 23.11.2018г.)

Индикативен график 2018(актуализиран на 03.09.2018г.)

Индикативен график 2018 (актуализиран на 20.08.2018г.) .

Индикативна годишна работна програма за 2018г. актуализирана

Индикативна годишна работна програма за 2018г.

Индикативен график за приемите през 2017г. актуализиран

Индикативен график за приемите през 2017г.

Индикативна годишна работна програма за 2017г.

Стратегия за ВОМР на МИГ "Нови пазар-Каспичан" за периода 2016-2020г.

Резюме на  Стратегия

Бюджет на ВОМР

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД50-150/21.10.2016г.

Анекс към споразумение за изпълнението на Стратегия за ВОМР РД50-150/23.05.2018г.

Анекс към споразумение за изпълнението на Стратегия за ВОМР РД50-150/09.07.2019г.

Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР /актуализирана

Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР

Проява на интерес

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на  ЕО на Стратегията .


Бюджет по подмярка 19.1

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1

Административен договор № РД 50-34/ 13. 03. 2023г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1

Допълнително споразумение от 21.08.2023 г. към договор № РД 50-34/ 13. 03. 2023г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1

Допълнително споразумение от 21.09.2023 г. СВОРМ РД 50 - 150 от 21.09.2023 г.

Допълнително споразумение от 04.07.2024 г. СВОРМ РД 50 - 150 от 21.10.2016 г.