• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Обяви и покани

СНЦ “МИГ Нови пазар – Каспичан“ удължава срока по обявява със Заповед на Изпълнителния директор №43/18.11.2022г. – процедура за избор на изпълнител за възлагане на доставка на два мобилни телефона.Оферти се приемат в  срок до 17:00 ч. на 01.12.2022г.

СНЦ “МИГ Нови пазар – Каспичан“ удължава срока по обявява със Заповед на Изпълнителния директор №39/11.11.2022г. – процедура за избор на изпълнител за възлагане: Оферти се приемат в  срок до 17:00 ч. на 24.11.2022 г.


СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява процедура за избор на изпълнител за възлагане на доставка на два мобилни телефона

 

СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява процедура за избор на изпълнител за възлагане на следната услуга: Организиране на „Празник на МИГ  "Нови пазар-Каспичан"

 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ, eкипът на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” Ви кани на еднодневни обучения ( за най-малко 10 участници) за потенциални и реални бенефициенти, с одобрени от МИГ и ДФЗ проектни предложения


СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ удължава срока по обявява със Заповед на Председателя на УС № 32/24.08.2022г. - поръчка за възлагане изпълнението на позиция 1, позиция 4, и позиция 5: Оферти се приемат само по  електронната поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в срок до 17:30 ч. на 03.09.2022 г.


СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Председателя на УС № 32/24.08.2022г. поръчка за възлагане изпълнението на няколко обособени позиции


Покана за пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ -19.05.2022

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1.2 - втори прием

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан

Обява за прием на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1.2


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – KАСПИЧАН“


Обществено обсъждане на проект на документация във връзка с предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

 

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ "Нови пазар - Каспичан

 

СНЦ “МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор №11/09.11.2021 г. поръчка за изработване и доставка на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на МИГ


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ “

 

СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор № 10/04.08.2021 г. поръчка за възлагане организирането на обучително пътуване в чужбина с цел обмен на добри практики с МИГ от ЕС, включващо: пътни, дневни и нощувки, осигуряване на преводач/и и водач/и, наем зали, материали и др. в страната членка на ЕС, където се осъществява посещението - за минимум 4 дни за минимум 8 души (членове на екипа и членове на колективния върховен орган)


Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан" - 20.05.2021 г.

 

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан"

 

Обява за Изпълнителен директор

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

 

Обява за подбор на проектни предложения по мярка 20(прием  за 2020 г.).

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ“


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

 


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20

 


Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за

 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

 


МИГ Нови пазар-Каспичан”  отвори прием  за проектни предложения по мярка

4.2.1Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията

за ВОМР на МИГ Нови пазар -Каспичан.

 


Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

 


 

МИГ „Нови пазар-Каспичан“ отвори прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ "Нови пазар-Каспичан"

 


 

Обява за  прием   на проектни предложения по мярка 7.2


 

Списък на одобрените външни експерти-оценители за периода 2016-2020г.


Нова покана за външни експерти-оценители за периода 2016-2020г.

Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители

Документи за кандидати - външни експерти-оценители:

Заявление

Автобиография

Декларация 1

Декларация 2


Покана за прием по мерките 4/2014 г.

Покана за прием по мерките 3/2014 г.


Нови прием за външни експерт - оценител

Покана за външен експерт - оценител


Покана за прием по мерките