• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Обяви и покани

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА ОТ СВОМР НА МИГ "НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН"

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН" НА 22.01.2024 Г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

О Б Я В А ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1.1  „ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Покана за информационни срещи

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.809 за мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – 2023г.

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.809 за мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства" – 2023г.

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ

 

О Б Я В А ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С ВТОРИ КРАЕН СРОК ПО МЯРКА 4.1.1  „ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

О Б Я В А ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С ВТОРИ КРАЕН СРОК ПО МЯРКА 20  „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ“

О Б Я В А ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, ЕКИП НА МИГ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027

ОБЯВА - МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО МЯРКА 4.1.1„ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА "

OБЯВА - МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ“

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ - 08.08.2023


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“


Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.783 за мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства" – 2023г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР- КАСПИЧАН“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ НОВИ ПАЗАР  И КАСПИЧАН.

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.781 за мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт,свързан с местното наследство,изделия и храни“

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.782 за мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – 2023г.


СНЦ “МИГ Нови пазар – Каспичан“ удължава срока по обявява със Заповед на Изпълнителния директор №43/18.11.2022г. – процедура за избор на изпълнител за възлагане на доставка на два мобилни телефона.Оферти се приемат в  срок до 17:00 ч. на 01.12.2022г.

СНЦ “МИГ Нови пазар – Каспичан“ удължава срока по обявява със Заповед на Изпълнителния директор №39/11.11.2022г. – процедура за избор на изпълнител за възлагане: Оферти се приемат в  срок до 17:00 ч. на 24.11.2022 г.


СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява процедура за избор на изпълнител за възлагане на доставка на два мобилни телефона

 

СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява процедура за избор на изпълнител за възлагане на следната услуга: Организиране на „Празник на МИГ  "Нови пазар-Каспичан"

 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ, eкипът на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” Ви кани на еднодневни обучения ( за най-малко 10 участници) за потенциални и реални бенефициенти, с одобрени от МИГ и ДФЗ проектни предложения


СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ удължава срока по обявява със Заповед на Председателя на УС № 32/24.08.2022г. - поръчка за възлагане изпълнението на позиция 1, позиция 4, и позиция 5: Оферти се приемат само по  електронната поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в срок до 17:30 ч. на 03.09.2022 г.


СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Председателя на УС № 32/24.08.2022г. поръчка за възлагане изпълнението на няколко обособени позиции


Покана за пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ -19.05.2022

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1.2 - втори прием

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан

Обява за прием на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2

Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1.2


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – KАСПИЧАН“


Обществено обсъждане на проект на документация във връзка с предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

 

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ "Нови пазар - Каспичан

 

СНЦ “МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор №11/09.11.2021 г. поръчка за изработване и доставка на рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на МИГ


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ “

 

СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор № 10/04.08.2021 г. поръчка за възлагане организирането на обучително пътуване в чужбина с цел обмен на добри практики с МИГ от ЕС, включващо: пътни, дневни и нощувки, осигуряване на преводач/и и водач/и, наем зали, материали и др. в страната членка на ЕС, където се осъществява посещението - за минимум 4 дни за минимум 8 души (членове на екипа и членове на колективния върховен орган)


Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан" - 20.05.2021 г.

 

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан"

 

Обява за Изпълнителен директор

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

 

Обява за подбор на проектни предложения по мярка 20(прием  за 2020 г.).

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ“


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

 


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20

 


Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за

 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

 


МИГ Нови пазар-Каспичан”  отвори прием  за проектни предложения по мярка

4.2.1Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията

за ВОМР на МИГ Нови пазар -Каспичан.

 


Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

 


 

МИГ „Нови пазар-Каспичан“ отвори прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ "Нови пазар-Каспичан"

 


 

Обява за  прием   на проектни предложения по мярка 7.2


 

Списък на одобрените външни експерти-оценители за периода 2016-2020г.


Нова покана за външни експерти-оценители за периода 2016-2020г.

Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители

Документи за кандидати - външни експерти-оценители:

Заявление

Автобиография

Декларация 1

Декларация 2


Покана за прием по мерките 4/2014 г.

Покана за прием по мерките 3/2014 г.


Нови прием за външни експерт - оценител

Покана за външен експерт - оценител


Покана за прием по мерките

Финансова рамка за СВОМР 2021 - 2027Покана за свикване на Общо събрание
Написано от Administrator
Вторник, 21 Май 2024 11:57
ПДФ Печат Е-мейл

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое заседание на 20.05.2024 год. на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава взе решение за свикване на Общо събрание на 12.06.2024г. от 16:00 часа в гр. Нови пазар, в заседателната зала на ул. „Оборище“ №5 (бивш Профсъюзен дом), при следния дневен ред:

1. Избор на Управителен съвет на Сдружението

2. Избор на Председател на Управителен съвет на Сдружението

3. Избор на Контролен съвет на Сдружението

4. Избор на Председател на Контролен съвет

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението и се изпращат на предоставените електронни пощи на членовете на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава.

Съгласно чл. 32 от Устава на Сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 
Покана за информационни срещи за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегия по подмярка 19.1„Помощ за подготвителните дейности“ на мярка 19„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.
Написано от Administrator
Понеделник, 21 Август 2023 13:36
ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Екипът на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан” има удоволствието да Ви покани на  провеждането на еднодневни информационни срещи за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегия по подмярка 19.1„Помощ за подготвителните дейности“ на мярка 19„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. Информационните събития ще бъдат проведени в следните населени места:

На 23.08.2023г. от 9.00 часа в заседателната зала на ул. „Оборище“ №5 (бивш Профсъюзен дом), гр. Нови пазар ;

На 23.08.2023г. от 11.00 часа в Заседателна зала на Община Каспичан,

гр. Каспичан.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 
Покана за обществено обсъждане
Написано от Administrator
Сряда, 30 Август 2023 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

Във връзка с изпълнението на проект BG06RDNP001-19.610-0020 „Подготовка на Стратегия за СВОМР на МИГ Нови пазар – Каспичан за периода до 2027 година”, съгласно Договор РД 50-34/13.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19„Водено общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., екипът на МИГ „Нови пазар-Каспичан” ви кани на обществено обсъждане на разработената стратегия на 07.09.2023 г. от 10.00 часа в Пленарна зала  на Община Нови пазар, гр. Нови пазар .

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

Финансова рамка за СВОМР 2021-2027