• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 27 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Обяви и покани

СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор № 10/04.08.2021 г. поръчка за възлагане организирането на обучително пътуване в чужбина с цел обмен на добри практики с МИГ от ЕС, включващо: пътни, дневни и нощувки, осигуряване на преводач/и и водач/и, наем зали, материали и др. в страната членка на ЕС, където се осъществява посещението - за минимум 4 дни за минимум 8 души (членове на екипа и членове на колективния върховен орган)


Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан" - 20.05.2021 г.

 

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан"

 

Обява за Изпълнителен директор

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

 

Обява за подбор на проектни предложения по мярка 20(прием  за 2020 г.).

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ“


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

 


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20

 


Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за

 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

 


МИГ Нови пазар-Каспичан”  отвори прием  за проектни предложения по мярка

4.2.1Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията

за ВОМР на МИГ Нови пазар -Каспичан.

 


Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

 


 

МИГ „Нови пазар-Каспичан“ отвори прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ "Нови пазар-Каспичан"

 


 

Обява за  прием   на проектни предложения по мярка 7.2


 

Списък на одобрените външни експерти-оценители за периода 2016-2020г.


Нова покана за външни експерти-оценители за периода 2016-2020г.

Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители

Документи за кандидати - външни експерти-оценители:

Заявление

Автобиография

Декларация 1

Декларация 2


Покана за прием по мерките 4/2014 г.

Покана за прием по мерките 3/2014 г.


Нови прием за външни експерт - оценител

Покана за външен експерт - оценител


Покана за прием по мерките