• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Обяви и покани

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20


Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

 


МИГ Нови пазар-Каспичан”  отвори прием  за проектни предложения по мярка

4.2.1Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията

за ВОМР на МИГ Нови пазар -Каспичан.

 


Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

 


 

МИГ „Нови пазар-Каспичан“ отвори прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ "Нови пазар-Каспичан"

 


 

Обява за  прием   на проектни предложения по мярка 7.2


 

Списък на одобрените външни експерти-оценители за периода 2016-2020г.


Нова покана за външни експерти-оценители за периода 2016-2020г.

Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители

Документи за кандидати - външни експерти-оценители:

Заявление

Автобиография

Декларация 1

Декларация 2


Покана за прием по мерките 4/2014 г.

Покана за прием по мерките 3/2014 г.


Нови прием за външни експерт - оценител

Покана за външен експерт - оценител


Покана за прием по мерките