• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 7 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

СДРУЖЕНИЕ МИГ „Нови пазар – Каспичан“ подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Написано от Administrator
Петък, 20 Януари 2023 17:57
ПДФ Печат Е-мейл

 

СДРУЖЕНИЕ МИГ „Нови пазар – Каспичан“ подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан. Проектното предложение е по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и е с наименование: Рехабилитация на ул. "Васил Левски" град Каспичан. Стойност на проекта – 262 811,32 лв., Безвъзмездна финансова помощ – 262 811,32 лв. Интензитет на помощта: 100 % .

Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан с електронни подписи от трите страни.

 

Последно променен на Петък, 20 Януари 2023 18:00