• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
MИГ „Нови пазар – Каспичан“ сключи Административен договор с УО на ПРСР, Министерство на Земеделието за ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027г.
Написано от Administrator
Вторник, 14 Март 2023 09:05
ПДФ Печат Е-мейл

Днес 13.03.2023г. MИГ „Нови пазар – Каспичан“ сключи Административен договор с УО на ПРСР, Министерство на Земеделието за ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027г. по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Целта на проектното предложение е да бъде разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027 г. Новата Стратегия за ВОМР ще даде възможност на общините, читалищата, спортните клубове и всички инициативни жители от общините Нови пазар и Каспичан да реализират своите идеи за облагородяване и развитие на територията. По проекта ще се финансират дейности, свързани с популяризиране на подхода ВОМР, разработване на нова стратегия за ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията и други. Одобреният бюджет е в размер на 46 543,00 лв. Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на Стратегия, която ще осигури възможност за по-ускорено развитие на бизнеса, стабилност на публичните инвестиции и устойчивост на неправителствения сектор през новия програмен период.