• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 11 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20„Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ от СВОМР
Написано от Administrator
Петък, 01 Март 2024 16:47
ПДФ Печат Е-мейл

На 29.02.2024г. Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан“ подписа  административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Нови пазар. Проектното предложение е по мярка 20„Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Нови пазар – Каспичан“  и е с наименование: "Вшити традиции - наследство за бъдещето" . Безвъзмездната   стойност на проекта е в размер на 27 934,00 лв. Интензитет на помощта: 100% . Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан с електронни подписи от трите страни. Проектното предложение включва закупуване на женски  и мъжки северняшки носии, детски северняшки носии за момичета и момчета, мъжки коледарски носии и елемент от мъжка коледарска носия – ямурлук. Главна цел на проектно предложение е опазване, укрепване и развитие на селското културно наследство, популяризиране на коледната обредност по нашите земи, възраждане на местния фолклор и предаваните от векове традиции и бит в Община Нови пазар чрез възраждане и създаване на приемственост между поколенията на различни аспекти от културното наследство. Закупените носии, ще са за фолклорните състави, развиващи своята дейност към НЧ „Васил Левски-1895“, с. Енево, НЧ „Христо Ботев-1922“, с. Зайчино ореше, НЧ „Просвета-1919“, с. Памукчии, НЧ „Просвета-1924“, с. Стан от община Нови пазар,  които ще носят на техните участия във фолклорни събори, конкурси и фестивали от региона.

Последно променен на Петък, 01 Март 2024 17:35